Inline-Farbmesssystem colorCONTROL ACS7000

colorCONTROL ACS7000
Besonderheiten
  • Messgeschwindigkeit: max. 2 kHz
  • Berührungsloses Messen
  • Farbwertauflösung: ∆E ≤ 0,08 (5 nm)
  • Farbraumwahl: XYZ; L*a*b* oder L* u* v*
  • Referenzfarben: 15 eingelernte Spektren
  • Lichtarten einstellbar: A, C, D65, D50, D75, E, F4, F7, F11
  • Normbeobachter: 2°, 10° einstellbar
  • Bedienungsoberfläche: Web-Browser
  • Ausgänge: Ethernet / EtherCAT, RS 422, digital I/O
Winkelsensor ACS1
Winkelsensor ACS1

Winkelsensor ACS1

Ringsensor ACS2
Ringsensor ACS2

Ringsensor ACS2

Transmissionssensor ACS3
Transmissionssensor ACS3

Transmissionssensor ACS3

MICRO-EPSILON (SWISS) AG
Industriestrasse 24
CH-9300 Wittenbach
info@micro-epsilon.ch
+41 71 250 08 38
+41 71 250 08 69